Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2014

ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΛΕΚΗΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΟΥ.

[21 Φεβ 14]

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: “ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΛΕΚΗΤΟΥ”Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ , προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: “ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΛΕΚΗΤΟΥ”, με προϋπολογισμό 162.000,00€ (πλέον ΦΠΑ].
Το έργο υπάγεται στην κατηγορία Υδραυλικά με προϋπολογισμό128.745,23€ και Ηλεκτρομηχανολογικά με προϋπολογισμό 33.104,84 €
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 11/ 3 /2014 ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά το άρθρο 6 τουΝ. 3669/08
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας Οδός Σπάρτης 46, μέχρι και την Πέμπτη 6 / 3 / 2014 με την καταβολή του ποσού των 20 € πλέον ΦΠΑ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο2721063138FAX επικοινωνίας 2721063139, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Βασιλόπουλος Παν.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
α) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην τάξη Α2,1η και 2η εντός νομού και σε γειτονικό του Μ.Ε.Ε.Π για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικά, είτε Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων στην τάξη Α2,1η, 2η εντός νομού και σε γειτονικό του Μ.Ε.Ε.Π για έργα κατηγορίας Υδραυλικά με Α1, Α2, 1η του Μ.Ε.Ε.Π για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικά β) Κοινοπραξίες δύο εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α1, του Μ.Ε.Ε.Π για έργα κατηγορίας Υδραυλικά με Α1, Α2,1η, του Μ.Ε.Ε.Π για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικά, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίουλόγω κοινοπραξίας)
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.237,00 € και ισχύ τουλάχιστον έξι μηνών και τριάντα(30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Το έργο χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους.
Προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τον Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΚ .
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου