Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2014

Μία νέα άποψη ιστορική .ΠΑΠΑ-ΦΛΕΣΣΑΣ

ΠΑΠΑ-ΦΛΕΣΣΑΣ 
ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΛΕΣΣΑΣ Ο «ΤΟΥΡΚΟΦΑΓΟΣ» 
Η προσωνυμία "τουρκοφάγος" αποδόθηκε μάλλον αρχικά στον Νικήτα Φλέσσα, αδερφό του 
Παπαφλέσσα, και όχι στον συνονόματό του Νικήτα Σταματελόπουλο. Αυτό αναφέρει ο Υδραίος Δημήτριος Ιωάννου Κριεζής - στεριανός πολεμιστής του 1821 σε αντίθεση με τους συμπατριώτες του. Ο Νικήτας  Σταματελόπουλος, ο και Νικηταράς, ονομάζετο και «Τουρκολέκας» εκ της ονομασίας του χωριού του Τουρκολέκα, συγκειμένου από δεκαπέντε περίπου οικογενειών στην επαρχία Λεονταρίου. Αλλά μετά την μάχη του Αγίου Σώστη, οι άνθρωποι του λαού τον ονόμασαν και «Τουρκοφάγο», όμως το πιθανότερο είναι η ονομασία να δόθηκε στον Νικήτα Φλέσσα ο οποίος σε συμβάν της μάχης πάλεψε και στην κυριολεξία αλληλοφαγώθηκε με έναν Τούρκο. Επειδή συνέπεσε η συνωνυμία των δυο Νικήτων, το φάγωμα του ενός μετά του Τούρκου αποδόθηκε στον άλλο, τον γνωστότερο και ονομαστότερον για τις ανδραγαθίες του. 
Επικρατούσης της μάχης εφ’ όλον αυτό το δασώδες με πυκνούς θάμνους στενό του Αγίου Σώστη, του οποίου το μήκος εκτείνεται περίπου τρία τέταρτα της ώρας, Τούρκοι ιππείς και πεζοί και ζώα φορτηγά φορτωμένα και μη πάντων ειδών (πλην καμηλών, αι οποίαι πριν εισέλθωσιν εις το στενόν, οπισθοδρόμησαν μετά των στραφέντων εις Αργολίδα), αναμίξ με των Ελλήνων είχον έλθει εις χείρας. Ο Νικήτας Δικαίος Φλέσσας ιδών εν τη οδώ κατά σειρά ερχομένους εννέα δέκα ημιόνους, συνδεδεμένους τον ένα κατόπι του άλλου και φορτωμένους, ερρίφθη εις τον εμπροσθινόν από τα δεξιά να πιάσει τον χαλινόν και κυριεύση αυτούς, αίφνης τω επαρουσιάσθη από το αριστερόν του ζώου Τούρκος τις οδηγός, φαίνεται, των ημιόνων, πεζός κακλαμάνικα ενδεδυμένος (σ. κακλαμάνης είναι ο ανατολίτης), γενάτος και έχων ενδυμασίαν ιππέως, ο οποίος εκτυπήθει πρόσωπον προς πρόσωπον μετ’ αυτού, μη προφθάσας, φαίνεται, δια το αιφνίδιον να πιασθή από όπλα, καίτοι έφερε τοιαύτα, το αυτό συνέβη και εις τον Νικήταν Φλέσσαν. 
 Ούτω λοιπόν ήλθον αμέσως εις χείρας, ο Τούρκος έπιασε τους δύο βραχίονας του Νικήτα από τους μυώνας και τους έσφιξε αρκετά δυνατά, ώστε, καθώς εδιηγείτο ο Νικήτας, ησθάνθη πολλά ισχυρόν και νευρώδη τον αντίπαλόν του. Έπραξε δε και αυτός το ίδιον κρατών σφιγκτώτατα τον εχθρόν του, τότε ο Τούρκος αμηχανών επειράθη να τον πολεμήση και δια των οδόντων, όπερ έπραξε και ο Νικήτας και ούτως εδαγκώθησαν αμφότεροι δια των οδόντων. Παλαίοντες λοιπόν και ανταγωνιζόμενοι, ανωμάλου όντος του εδάφους, κατέπεσον χαμαί αμφότεροι κρατούμενοι πάντοτε σφιγκτά. Κατ’ εκείνην την στιγμή εφάνη εκεί παιδίον τι 15-16 ετών εκ του στρατού του Φλέσσα εκ του χωρίου Βρωμοβρύση, το οποίον εγνώρισεν ο Νικήτας και εις το οποίον είπε «μ’ έφαγε βρε τι τον φυλάς, κτύπα τον». Τότε δε ο παις σύρας την ποιμενικήν χαντζάραν του κατέφερε δύο-τρεις ισχυρούς κτύπους κατά της κεφαλής του Τούρκου, ο οποίος ζαλισθείς άφησε τον Νικήταν, όστις εσηκώθη, αλλά κατά την αυτήν στιγμήν έφθασε και άλλος στρατιώτης του Νικήτα όστις πυροβολήσας εφόνευσε τον Τούρκο, επί του οποίου κατόπιν εύρον ζώνην (κιμέρι) μεστήν χρυσών νομισμάτων, των οποίων τα πλείστα εδόθησαν στον παίδα. 
Τους ημιόνους όλους εκλεκτούς και πρώτου μεγέθους, εκυρίευσεν ο Νικήτας Φλέσσας μετά των συστρατιωτών του φθασάντων εκεί, ήσαν δε φορτωμένοι όλοι με τα πράγματα του Δράμαλη πασά, έχοντος αρκετά χρήματα εις χρυσόν, έπιπλα και σκεύη αργυρά διαφόρων ειδών, ενδυμασίας αξίας, γούνας πολυτίμους και άλλα τοιαύτα, μεταξύ των οποίων και μίαν βαρύτιμον σπάθην (πάλας σχήμαν έχουσαν).


 ΤΟΥ ΦΛΕΣΣΑ Η ΜΑΝΑ 
Του Φλέσσα ή μάνα κάθεται στης Πολιανής τή στράτα, και τους διαβάτες ρώταγε και στους διαβάτες λέει: 
Μην είδατε τόν αρχηγό κείνον τόν Παπα-Φλέσσα, 
Εψές προψές τόν είδαμε πάνω στά Κοντοβούνια. 
Και στον Αητό σταμάτησε στό σπίτι τα΄ Αναγνώστη, 
και φάγανε και ήπιανε και πήγαν στου Τριπύλα. 
Στου Μπουχανά ξεπέζεψαν και κάμανε συμβούλιο, 
που θα βαρέσουν του πασά, του Ιμπραήμ τ' ασκέρι. 
Ό Αναγνώστης πρότεινε μέσ' τήν Άγια νά πιάσουν, 
πόχει ταμπούρια δυνατά κι΄ όμορφα μετερίζια. 
Συμφώνησε κι ο Μπουχανάς αντάμα κι ο Γυφτάκης. 
Κι΄ ο Φλέσσας δέν τους άκουσε και πιάσαν το Μανιάκι. 
Κι' όλοι τους σκοτωθήκανε, χάθηκε και ή Διαμάντω. 

  
ΝΟΕΒΡΙΟΣ 2010 ΤΕΥΧΟΣ ΝΟ. 40 
 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΩΝ ΦΛΕΣΣΑΙΩΝ «Ο ΠΑΠΑ-ΦΛΕΣΣΑΣ» 
Αγίου Σίλα 29, Νέα Πεντέλη, 15236, Τηλ. 210 6138059 ΦΑΞ 210 8037827

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου