Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2014

Κλοπή στο αντλιοστάσιο του Αγίου Φλώρου – οι ζημιές από την κλοπή φτάνουν τις 200.000 €


antliostasio agiou florou

Κλο­πή έ­γι­νε α­πό α­γνώ­στους στο αν­τλι­ο­στά­σιο του Α­γί­ου Φλώ­ρου το ο­ποί­ο κυ­ρι­ο­λε­κτι­κά ά­δεια­σαν. Σύμ­φω­να με πρό­χει­ρες ε­κτι­μή­σεις οι ζη­μι­ές α­πό την κλο­πή φτά­νουν τις 200.000 €, ε­νώ δη­μι­ουρ­γεί­ται τε­ρά­στιο πρό­βλη­μα στους α­γρό­τες οι ο­ποί­οι δεν έ­χουν νε­ρό για τις καλ­λι­έρ­γει­ες τους.                                                                                                                                                                         ΠΗΓΗ:Pylos News 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου