Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2013

Ο Αν­τι­πε­ρι­φε­ρειά­ρχης Μεσ­ση­νί­ας Πα­να­γι­ώ­της Α­λευ­ράς στην Παλιά Βρομόβρυση.

Ο Αν­τι­πε­ρι­φε­ρειά­ρχης Μεσ­ση­νί­ας Πα­να­γι­ώ­της Α­λευ­ράς πα­ρα­κο­λού­θη­σε τη Θεί­α Λει­τουρ­γί­α στον Ι­ε­ρό Να­ό της Πα­να­γί­ας της Κα­ψο­χει­ρο­βο­λού­σας στην Ά­νω Βρω­μό­βρυ­ση. Με­τά το τέ­λος της γι­ορ­τής, ε­πα­κο­λού­θη­σε συ­ζή­τη­ση με τους κτη­νο­τρό­φους και τους υ­πό­λοι­πους κα­τοί­κους της πε­ρι­ο­χής για τα προ­βλή­μα­τα που τους α­πα­σχο­λούν. Ο κ. Α­λευ­ράς τό­νι­σε ό­τι βα­σι­κή προ­τε­ραι­ό­τη­τα της Πε­ρι­φέ­ρειας εί­ναι η α­νά­πτυ­ξη του πρω­το­γε­νούς το­μέ­α .Προς το σκο­πό αυ­τό δρο­μο­λο­γούν­ται κα­τάλ­λη­λες υ­πο­δο­μές, ό­πως η προ­σβα­σι­μό­τη­τα στις κτη­νο­τρο­φι­κές εκ­με­ταλ­λεύ­σεις, ο Α­γρο­τι­κός ε­ξη­λε­κτρι­σμός και άλ­λες. Ή­δη έ­χει εν­τα­χθεί στο Ε.Τ.Α.Ε.Α (Ει­δι­κό Τα­μεί­ο Αν­τι­με­τώ­πι­σης Ε­κτά­κτων Α­ναγ­κών) η βελ­τί­ω­ση του δρό­μου Πε­λε­κη­τό –Ά­νω Βρω­μό­βρυ­ση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου